วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search
 EDU Home > Archives > Vol. 22, No. 1 (2011) open journal systems 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย. 2554

 บทความวิชาการ  
 The Roles of the Program for Qualitative Data Analysis: A Review of ATLAS.ti
บทบาทของโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การศึกษาโปรแกรม ATLAS.ti
  Abstract | PDF
 
  จุฑา ธรรมชาติ

 Human Capital Development in Community
การพัฒนาทุนมนุษย์ในชุมชน
  Abstract | PDF
 
  วรินทร บุญยิ่ง

 Child-Centered Education : Prove Theory
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : บทพิสูจน์ทางทฤษฎี
  Abstract | PDF
 
  นิภาพรรณ เจนสันติกุล

 บทความวิจัย  
 A Linear Structure Equation Model of Power Factors Affecting Educational Resonant Leadership of Basic Education School Administrators in Three Southern Border Provinces
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยด้านพลังที่ส่งผลต่อภาวะ ผู้นำทรงพลังทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
  Abstract | PDF
 
  เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ , ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , ชิดชนก เชิงเชาว์ , วสันต์ อติศัพท์

 A Study of Characteristics of the Components that are Used in Shadow Nang Talung in Southern Provinces of Thailand
การศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบที่ใช้ในการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้
  Abstract | PDF
 
  อัศวิน ศิลปเมธากุล

 The Development of Teachers Who Were Not Graduated of Degree Program in Mathematics in Three Southern Boarder Provinces Primary School
ผลการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  Abstract | PDF
 
  บุญญิสา แซ่หล่อ

 A Linear Structure Equation Model of Leadership Factors Affecting Administrative Behaviors of Deans in Rajabhat Universities
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการบริหารของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  Abstract | PDF
 
  จรุณี เก้าเอี้ยน , ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ , วสันต์ อติศัพท์

 Development of Enrichment Curriculum to Enhance Desirable Characteristics of Prathomsuksa IV Student via Contemplative Education
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
  Abstract | PDF
 
  อัคพงศ์ สุขมาตย์ , วิชัย วงษ์ใหญ่ , มนัส บุญประกอบ , สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

 A Development of Supplementary Reader Entitled “Visual Elements: the Composition of Art” for Mathayomsuksa Two Students in Kanchanaditwittayakom School
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุ องค์ประกอบแห่งศิลป์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
  Abstract | PDF
 
  มัลลิกา แก้วชลคราม , กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

 The Students’ Needs for Participation The Activities Srisophon College Changwat Nakhon Si Thammarat
ความต้องการของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Abstract | PDF
 
  นันทพงศ์ หมิแหละหมัน


Home | Current | Archives | About | Login | Notify | Contact | Search

Open Journal Systems.   ISSN: