นิลราช, ส., บุญช่วย, อ., & วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ. (2007, January 16). Factors Affecting Curriculum Implementation in Secondary Schools as Perceived by Teachers in Changwat Pattani
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในจังหวัดปัตตานี. วารสาร คณะศึกษาศาสตร์ [Online], 17(2). Available: http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/viewarticle.php?id=71.

Factors Affecting Curriculum Implementation in Secondary Schools as Perceived by Teachers in Changwat Pattani
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในจังหวัดปัตตานี

สุวิทย์ นิลราช,
อำภา บุญช่วย,
ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์,

Abstract

The objectives of this study were 1) to investigate the factors concerning the curriculum implementation in secondary schools as perceived by mattayomsuksa 1 teachers in Changwat Pattani: curriculum factors, administration factors, teacher factors, parent factors, and school factors. 2) to study the level of curriculum implementation in secondary schools in Changwat Pattani . 3) to investigate the relationship between each factors and curriculum implementation in secondary schools in Changwat Pattani . 4) to search for the factors which were the best predictors of curriculum implementation in secondary schools in Changwat Pattani. The subjects were 175 teachers from mattayomsuksa 1 academic year 2003. A rating-scale questionnaire was used as the research instrument. The analysis of data were arithmetic means, standard deviation, Pearson's correlation coefficients, and a multiple regression analysis. The findings were as follows: 1) Factors concerning the curriculum implementation in secondary schools as perceived by teachers in Changwat Pattani were: (1) the curriculum factors - curriculum clearness and the principle of school curriculum conformed to the 2001 National Basic Education Curriculum were at the high level ; (2) the administrator factors- the curriculum comprehension, the leadership of curriculum implementation , and the supervision of the curriculum implementation were at the high level; (3) the teacher factors- the positive attitude toward the curriculum and the clear understanding of curriculum implementation were at the high level; (4) the parent factors- parents' assistance to kids' studying was at the low level ; and (5) school factors- the management of school environment, instructional materials, and budget were at the high level and the information management was at the moderate level. 2) The curriculum implementation in secondary schools as perceived by teachers in Changwat Pattani: preparation stage, instructional stage, and evaluation stage were overall at the high levels. 3) The factors were curriculum factors, administrator factors, teacher factors, parent factors, and school factors related positively high to the curriculum implementation at .01 level of significance 4) The school factors, teacher factors, and curriculum factors were the best predictors for curriculum implementation in secondary schools in Changwat Pattani. They were able to predict significantly 64 % of the efficiency at .01 level of significantly, as the regression equation:

Curriculum Implementation = 11.953 + 0.662 School Factors + 0.735 Teacher Factors + 0.657 Curriculum Factors

Key words: Factors, School curriculum, Curriculum implementation

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไป ใชใ้ นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผูส้ อนในจังหวัดปตั ตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 1 ปกี ารศึกษา 2546 ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร ปัจจัยเกี่ยวกับครูผู้สอน ปัจจัยเกี่ยว กับผู้ปกครอง และปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาระดับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด ปัตตานี 4) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ใช้เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีในการทำนายการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2546 จำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ ค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพ ปจั จัยที่เกี่ยวขอ้ งกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใ้ นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผูส้ อนใน จังหวัดปัตตานี คือ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจน และมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัย เกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการแสดงออกด้าน ความเปน็ ผูน้ ำในการนำหลักสูตรไปใช  และมีการปฏิบัติการนิเทศการนำหลักสูตรไปใช ้ อยูใ่ นระดับมาก (3) ปจั จัยเกี่ยวกับครู ครูมีเจตคติที่ดีตอ่ หลักสูตรสถานศึกษาและมีความรูค้ วามเขา้ ใจในการนำหลักสูตร สถานศึกษาไปใช้ อยู่ในระดับมาก (4) ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการเรียน อยู่ในระดับน้อย และ (5) ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนมีการดำเนินการด้านสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านระบบสารสนเทศ มีการดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง 2) การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในจังหวัดปัตตานี คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน และขั้นการวัดและประเมินผล โดยรวม พบว่า ครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัย ต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารปัจจัยเกี่ยวกับครู ปัจจัย เกี่ยวกับผูป้ กครอง และปจั จัยเกี่ยวกับโรงเรียน กับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใ้ นโรงเรียนมัธยม ศึกษาในจังหวัดปัตตานี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัย เกี่ยวกับโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับครู และปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ใช้เป็นตัวพยากรณ์การ นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 64 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยสมการพยากรณ์ ดังนี้

การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ = 11.953 + 0.662 ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน + 0.735 ปัจจัย เกี่ยวกับครู+ 0.657 ปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา

คำสำคัญ: ปัจจัย, หลักสูตรสถานศึกษา, การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้

Full Text: PDF




Copyright for articles published in this journal is retained by the authors, with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use, with proper attribution, in educational and other non-commercial settings.

Original article at: http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/viewarticle.php?id=71